RSS

Category Archives: Các phần hành kế toán

Kế toán hao mòn TSCĐ và Thanh lý TSCĐ

I – KẾ TÓAN HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
– Hao mòn tài sản cố định: là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên, do tiến bộ kỹ thuật… trong quá trình hoạt động của tài sản cố định.

Read the rest of this entry »

Advertisements
 

CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TÓAN LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TÓAN LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
1. Các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tăng tài sản cố định hữu hình
1.1- Trường hợp mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp:
– Khi mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp và đưa về sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi:

Read the rest of this entry »

 

Tài sản cố định – nguyên tắc ghi nhận

I. KHÁI NIỆM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
– Theo chuẩn mực kế tóan số 03, 04 ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, chuẩn mực số 06 ban hành theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC và quyết định 206/2003/QĐ-BTC thì tài sản cố định được phân lọai như sau:

Read the rest of this entry »

 

Hạch toán công cụ dụng cụ và dự phòng giảm giá hàng tồn kho

I. KẾ TOÁN CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

1. Những vấn đề chung về công cụ dụng cụ:
1.1 – Khái niệm:
Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ tiêu các chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với tài sản cố định. Vì vậy công cụ dụng cụ được quản lý và hạch toán như vật liệu. Ngoài ra, những tư liệu lao động sau đây không phân biệt tiêu chuẩn giá trị và thời gian sử dụng vẫn hạch toán là công cụ dụng cụ :

Read the rest of this entry »

 

Hạch toán nguyên vật liệu, hàng hóa

I. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU:
1. Những vấn đề chung về vật liệu:
1.1 – Khái niệm:
Nguyên liệu, vật liệu của doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để chế tạo ra sản phẩm.
Đối tượng lao động ở đây được hiểu là những vật mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp nhu cầu của mình. VD: lốp xe được chế biến từ mủ cao su, mủ cao su (dạng chất lỏng) qua quá trình chế biến nhờ lao động của con người tác động vào tạo ra sản phẩm là chiếc lốp xe.

Read the rest of this entry »

 

Hạch toán tiền lương

I. Nhiệm vụ của kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương:

·         Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu kịp thời, chính xác.

·         Tính và phân bổ chính xác tiền lương và các khoản trích theo lương cho các đối tượng sử dụng.

·         Hướng dẫn, kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phân xưởng và các phòng ban lương thực hiện đầy đủ theo quyết định.

Read the rest of this entry »